Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor al wie gebruik maakt van de diensten bij B-Personal, zetten wij hieronder enkele concrete afspraken op een rij. Bij het gebruiken van de website, sociale media kanalen of de diensten van B-Personal verklaart u de algemene voorwaarden van B-Personal doorlopen te hebben en hebt u deze ook goedgekeurd. Deze zijn terug te vinden op b-personal.be en op te vragen bij uw coach.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

B-Personal: volledige naam; ‘B-Personal coaching en training’. Dit is de officiële naam van het zelfstandig bedrijf opgericht door Shane Baes. B-Personal biedt persoonlijke voedings-en trainingsbegeleiding aan en wordt er aandacht besteed aan een gezonde levensstijl.


Opstart: Deze dienst  zit binnen ‘begeleiding’ en omvat: Intakegesprek, Lichaamsanalyse, Gepersonaliseerd voedingsschema en 7/7 Ondersteuning.

Opvolging: Deze dienst  zit binnen ‘begeleiding’ en omvat: Opvolgingsgesprek, Lichaamsanalyse, Opvolging voedingsschema en 7/7 Ondersteuning.

1 op 1 begeleiding: Deze dienst  zit binnen ‘begeleiding’ en omvat: Persoonlijke begeleiding

Van 60 minuten, Uitleg, hulp en tips en Feedback.

Online begeleiding: Onder het luik ‘online begeleiding’ gaat u zelf aan de slag met de persoonlijke schema’s die B-Personal voor u opmaakt.

Online opstart: Deze dienst zit binnen ‘online begeleiding’ en omvat: Intakegesprek, Lichaamsanalyse, Gepersonaliseerd voedingsschema en 7/7 Ondersteuning.

Online opvolging: Deze dienst zit binnen ‘online begeleiding’ en omvat: Opvolgingsgesprek, Lichaamsanalyse, Gepersonaliseerd voedingsschema en 7/7 Ondersteuning.

Trainingsschema: Deze dienst zit binnen ‘online begeleiding’ en omvat: Gepersonaliseerd trainingsschema, 7/7 Ondersteuning en Opvolging mogelijk.

7 op 7 ondersteuning: Alle diensten/pakketten beschikken over 7/7 ondersteuning. Dit betekent dat u ons op elk moment kan contacteren via mail, telefonisch en via sociale media kanalen van B-Personal. Wij proberen u zo snel mogelijk te helpen in het mate van het mogelijke. Deze ondersteuning blijft geldig tot 3 maand na uw laatste afspraak.

ARTIKEL 2: KLANT WORDEN EN TOEGANG

Klant worden bij B-Personal kan op volgende manieren:

 1. Op de website (B-Personal.be) door het invullen van het contactformulier.
 2. Telefonisch via het nummer: +32(0) 470 85 81 31
 3. Via een mail naar: info@b-personal.be
 4. Via de social media kanalen van B-Personal.

Bij het niet nakomen van een gemaakte afspraak(opstart/opvolging) of wanneer deze niet binnen de 24 uur afgezegd wordt, zal een administratieve kost van 25 euro in kost gebracht worden. Wanneer een gemaakte afspraak voor personal training en/of small group niet nagekomen wordt of wanneer deze niet binnen de 24 uur afgezegd wordt, zal deze afgetrokken worden van de beurtenkaart of in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL 3: DIENSTEN EN PAKKETTEN

 1. B-Personal beschikt over verschillende diensten en pakketten waarvan alle details terug te vinden zijn op onze website. Omschrijving terug te vinden onder artikel 1, definities.
 2. Allen diensten/pakketten zijn niet verbonden aan een maandelijkse kost. Het bedrag wordt éénmalig aangerekend. Bij het afronden van een dienst/pakket, beslist u zelf wanneer u opnieuw gebruik maakt van een dienst/pakket. Hiervoor wordt terug een bedrag aangerekend afhankelijk van de dienst of pakker die u verkoos.
 3. Alle diensten bieden 7 op 7 ondersteuning dat geldig blijft tot 3 maand na de eerste afspraak.
 4. Indien u vroegtijdig stopt of voor een bepaalde begeleiding binnen uw pakket niet komt opdagen, wordt er geen geld teruggestort.

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

 1. Alle diensten en pakketten hebben een eigen tarief dat terug te vinden is op de website van B-Personal.

Kiest u voor een dienst binnen ‘begeleiding’:

 1. Het bedrag van het gekozen pakket wordt bij de eerste afspraak betaald.
 2. Indien er niet op de eerste afspraak betaald kan worden, moet het bedrag gestort worden op bijgevoegd rekeningnummer na ontvangen van een mail van B-Personal.

Kiest u voor een dienst binnen ‘online begeleiding’:

 1. U betaald het bedrag van het gekozen pakket na ontvangen van de nodige documenten met bijgevoegd rekeningnummer via mail van B-Personal.

Betalingen moeten binnen de 10 werkdagen overgemaakt worden aan B-Personal. Wanneer u na deze 10 dagen het bedrag niet betaald hebt, ontvangt u via mail een reminder en krijgt u opnieuw 10 werkdagen om het bedrag over te maken.

Bij een volgende reminder worden er 25% extra kosten aangerekend die betaald moeten worden binnen de 14 werkdagen. Wanneer dit nog niet betaald wordt, stopt B-Personal alle samenwerking met u en zal er verdere stappen genomen worden.

 • B-Personal heeft het recht om tarieven en voorwaarden aan te passen. De klant zal ruim op voorhand hiervan op de hoogte gebracht worden waarop de deelnemer de mogelijkheid heeft om een overeenkomst te beëindigen.

ARTIKEL 5: ONTBINDING EN VERHINDERING

 1. Bij verhindering of annuleren van een afspraak zal deze verplaatst worden naar een andere overeen te komen dag en tijd. Uitgezonderd ziekte is dit alleen het geval als de afspraak tijdig (24 uur op voorhand) geannuleerd wordt.
 2. De overeenkomst wordt ontbonden zonder bijkomende kosten indien de klant gedurende een aaneensluitende periode van 2 maanden zonder bericht afwezig blijft.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het volgen van personal training of online begeleiding opgemaakt door B-Personal is op eigen risico.
 2. B-Personal is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na een (online) begeleiding. De deelnemer is er zich steeds van bewust dat er door het uitoefenen van fysieke activiteiten blessures of complicaties kunnen optreden zonder dat B-Personal hierin tussenkomt.
 3. De klant meldt steeds wanneer er blessures, pijn of andere factoren aanwezig zijn voor of na de training. Bij lichaamsklachten is de deelnemers verplicht om vooraf aan een overeenkomst een dokter te raadplegen.
 4. B-Personal is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van deelnemer door onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van verkregen adviezen.
 5. B-Personal zal nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 6. De verbintenis met B-Personal is een inspanningsverbintenis. B-Personal kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de deelnemer gestelde doelen. De begeleidingsdiensten worden uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar best inzicht, deskundigheid en vermogen.

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDING

 1. B-Personal beschikt over uw gegevens en verwerkt deze op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van toepasselijke wet -en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In de privacyverklaring staat beschreven welke gegevens door ons verwerkt worden. Dit kunt u terugvinden op de website van B-Personal.
 3. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.

ARTIKEL 8: FOTO -EN BEELDMATERIAAL

Bij B-Personal zijn we trots op behaalde resultaten van onze klanten. Dit delen wij graag met toekomstige en huidige klanten op social media en op de website. Met een ‘voor en na’ foto geven wij de vorderingen van u als klant mee. Echter bergrijpen wij dat niet iedere klant zijn foto -en beeldmateriaal wil vrijgeven. Bij P-Personal het u na goedkeuring van de algemene voorwaarden het recht om NA MONDELINGE GOEDKEURING/OVERLEG:

 1. Het nemen van foto -en beeldmateriaal te weigeren.
 2. (toevallig)  Genomen foto -en beeldmateriaal te laten verwijderen.
 3. Niet deelnemen aan de ‘voor en na’ transformatie.
 4. Keuze om foto -en beeldmateriaal te laten ‘bluren’ (wazig maken van de foto) en/of persoonsnaam al dan niet te laten vermelden.

B-Personal zal echter nooit zonder (mondelinge) toestemming van de deelnemer fotomateriaal met beeltenis van de deelnemer openbaar maken en/of verveelvoudigen in media.

ARTIKEL 9: ONTBINDING EN VERHINDERING

 • Bij verhindering of annuleren van een afspraak zal deze verplaatst worden naar een andere overeen te komen dag en tijd. Uitgezonderd ziekte is dit alleen het geval als de afspraak tijdig (24 uur op voorhand) geannuleerd wordt.
 • De overeenkomst wordt ontbonden zonder bijkomende kosten indien de klant gedurende een aaneensluitende periode van 2 maanden zonder bericht afwezig blijft.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van B-Personal en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. B-Personal verleent aan de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.
 3. Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door B-Personal, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.
 4. Na beëindiging van een dient/pakket bezit de deelnemer niet meer het recht om gebruik te maken van de door B-Personal geleverde diensten en producten. Het account van de deelnemer wordt gesloten. Producten en diensten die tijdens de looptijd van de overeenkomst zijn geleverd, blijven eigendom van B-Personal. Dit wordt na afloop van de overeenkomst niet meer aan de deelnemer ter beschikking gesteld en mag door de deelnemer niet verder worden verspreid.

VRAGEN OF MEDEDELINGEN

Bij vragen en/of mededelingen over het privacybeleid van B-Personal? Neem contact op met B-Personal. info@b-personal.be

CONTACT GEGEVENS B-PERSONAL

 • +32 (0) 470 85 81 31
 • info@b-personal.be
 • https://www.b-personal.be

Versie juni 2023